• All

Critical Performing Arts and Critique on Performing Arts in the Age of Populism

Pijin Neji, Rody Shimazaki, Seo Dong-jin, Keisuke Sakurai, Tadashi Uchino, Ong Keng Sen, Daisuke Muto

2.11

Taipei Notes

Oriza Hirata + Voleur du Feu Theatre [Tokyo / Taipei]

2.15 - 16

Layer/Angle/Composition

Yukina Sakai × Takahiro Fujita × Satoko Yoshida [Yokohama / Tokyo]

2.16 - 17

ZERO ONE

Yasuko Yokoshi [New York / Kyoto]

2.18 - 19

Choreograph

Yokohama Dance Collection 2017

2.16 - 19