• All

Ngọc Đại / Senyawa

Ngọc Đại [Hanoi] / Senyawa [Yogyakarta]

2.12 - 13

Taipei Notes

Oriza Hirata + Voleur du Feu Theatre [Tokyo / Taipei]

2.15 - 16

Layer/Angle/Composition

Yukina Sakai × Takahiro Fujita × Satoko Yoshida [Yokohama / Tokyo]

2.16 - 17

Rocky Macbeth

KPR/開幕ペナントレース

2.8 - 12

0dB

Yuzo Ishiyama / A.P.I.

2.14 - 16

Choreograph

Yokohama Dance Collection 2017

2.16 - 19