Music Opening Night

Akio Suzuki (Kyotango), Kanta Horio (Tokyo), Bin Idris (Bandung)